Click Now!

Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://www.llu.lv/rss_llu_raksti_xml.php 

Click Now!

Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
LLU jaunākie raksti
Add To Favorite

18504

No 15. līdz 17. septembrim Latvijas Lauksaimniecības universitātē notiks 18. starptautiskā konference „Informācijas sistēmas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā”, ko organizē LLU kopā ar kolēģiem no Čehijas (Czech Centre for Science and Society) un uzņēmuma „ Baltic Open Solutions Centre”.

Konferences mērķis ir apzināt zinātnieku un praktiķu atziņas un pētījumus par precīzo lauksaimniecību un mežsaimniecību, informācijas sistēmu izmantojumu un atvērtajiem datiem lauku attīstībā. Paredzams, ka konferenci apmeklēs ap 100 dalībniekiem no dažādām Eiropas Savienības un citām valstīm.

Lai iepazītos ar LLU tehnisko aprīkojumu un telpām, pagājušajā nedēļā Latvijā bija ieradies Karels Čarvats (Karel Charvat) no CCSS. Čehijas kolēģis tikās ar zinātņu prorektori Elitu Jermolajevu un organizatoru pārstāvi no Lauksaimniecības fakultātes Dzidru Kreišmani un pārrunāja universitātes atbildības jomas konferences norises laikā. Plānots, ka konferences plenārsēdi pagodinās ar savu klātbūtni Zemkopības Ministrijas, Zemgales Plānošana reģiona, Jelgavas pilsētas, lauksaimnieku organizāciju un Eiropas Komisijas pārstāvji.

Konferencē aicināti piedalīties lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātnieki un praktiķi, jo tā būs īpaša izdevība uzzināt informāciju par jaunākajiem sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs un informācijas tehnoloģiju (IT) pielietojumu tajās.

Interesenti līdz 5. septembrim vēl var pieteikties uzstāties ar stenda ziņojumiem (posteriem) konferences laikā.

Detalizētāka informācija atrodama konferences mājas lapā, kā arī sazinoties ar organizatoru pārstāvi no LLU - Dzidru Kreišmani (dzidra.kreismane@llu.lv, 29431756).

Konferences ģenerālatbalstītājs ir klubs „Ossiach”, kurā apvienojušies IT, lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātnieki un praktiķi, lai izstrādātu priekšlikumus par nākotnē veicamiem pētījumiem, IT izmantošanu lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos un iesniegtu politikas rekomendācijas Eiropas Komisijai.


.


No 4. līdz 7. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs “Riga Food 2014”, kurā arī piedalīsies LLU ar jaunākajiem zinātnieku izgudrojumiem pārtikas jomā.

Izstāde „Riga Food 2014” ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Šogad izstādē piedalīsies 664 uzņēmumi no 35 valstīm, būs apskatāmi 11 valstu nacionālie stendi. Ikviens gardēdis varēs smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus, savukārt profesionāļi – smelties idejas, gūt jaunas zināšanas un informāciju, kā arī veicināt sava biznesa attīstību.

LLU izstādes stendu organizē universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs (TEPEK) sadarbībā ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti (PTF), kas būs daļa no Latvijas pārtikas zinātnes un inovācijas stenda „Inovācija pārtikai”. Universitāte prezentēs jaunās pārtikas produktu izstrādnes – pākšaugu čipsus-kraukšķus un brokastu pārslas, pākšaugu pastas, ar topinambūru bagātinātus pārtikas produktus, maizes kvasu, u. c. produktus.

Izstādes laikā plānotas produktu prezentācijas, degustācijas un konkursi, kā arī informācijas sniegšana par produktiem, kas tapuši LLU PTF zinātnieku un ražotāju sadarbības rezultātā ar Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra atbalstu. Līdztekus tiks prezentēti starptautiskā 7. ietvara projekta Eurolegume un Valsts pētījumu programmas ietvaros izstrādātie produkti.

LLU zinātnieki piedalīsies arī starptautiskajā brokerpasākumā, lai veicinātu zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, kā arī Latvijas pārtikas inovācijas nozares pārstāvju atpazīstamību starptautiskajā pārtikas vidē.

Papildus izstādes apmeklētājiem tiks sniegta informācija par LLU studiju virzieniem un programmām, kā arī LLU zinātnieku sadarbības piedāvājumiem receptūru, tehnoloģiju un iepakojumu risinājumu izstrādnēs.

Informāciju sagatavoja Sandra Muižniece-Brasava, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja.Par veikto pētījumu “Zemes konsolidācija Latvijā” 29. augustā ekonomikas doktora zinātniskais grāds piešķirts Dacei Platonovai.

Promocijas darba mērķis – izvērtēt zemes konsolidācijas īstenošanas nepieciešamību Latvijas lauku apvidos, lai izstrādātu zemes konsolidācijas koncepciju lauku saimniecību zemes struktūras uzlabošanai.

Darba autore D. Platova norāda, ka pētījuma rezultāti, atziņas un priekšlikumi par zemes racionālākas un pilnīgākas izmantošanas iespējām tiks piedāvāti valsts pārvaldes institūcijām, savukārt zemes īpašnieki iegūs jaunu zinātnisku informāciju par zemes konsolidāciju, tās ietekmi uz saimniekošanas procesiem lauku saimniecībās un savu lēmumu pieņemšanu.

Pētījuma darba gaitā padziļināti izpētīts zemes konsolidācijas process kā lauku vides un lauku saimniecību attīstības līdzeklis, izvērtēta lauku saimniecību zemes sadrumstalotība Latvijas lauku apvidos, kā arī atklātas nepilnības un nepieciešamie uzlabojumi zemes konsolidācijas tiesiskajam regulējumam Latvijā.

Ar jaunās doktores promocijas darbu plašāk var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Jelgavā, Lielajā ielā 2).Par veikto pētījumu “Dzīvojamais fonds kā reģionu sociāli ekonomiskās attīstības elements” 29. augustā ekonomikas doktora zinātniskais grāds piešķirts Anitai Sideļskai.

Pirmo reizi Latvijā reģionālās ekonomikas nozarē tika veikts plašs un detalizēts pētījums par dzīvojamo fondu kā reģionu sociāli ekonomiskās attīstības elementu.

Promocijas darba mērķis – izpētīt dzīvojamo fondu un reģionu sociāli ekonomisko attīstību raksturojošo rādītāju sakarības mājokļu politikas pilnveidošanai.

A.Sideļska norāda, ka darbā iekļautie pētījuma rezultāti sniedz būtisku ieguldījumu mājokļu un dzīvojamā fonda teorētiskās bāzes pilnveidošanā.

Pētījuma darba gaitā tika analizēts mājoklis kā nekustamais īpašums un mājsaimniecību dzīves līmeņa raksturojošais elements, konstatētas sakarības starp dzīvojamo fondu un reģionu sociāli ekonomisko attīstību raksturojošajiem rādītājiem. Vispusīgi analizējot dzīvojamā fonda veidošanos un sastāvu, tika identificētas tā attīstības īpatnības Latvijā, savukārt promocijas darba ietvaros tika pilnveidota mājokļa un dzīvjamā fonda definīcija, kā arī mājokļa standarts tika piemērots Latvijas apstākļiem un Eiropas Savienības mājokļu atbilstības principiem.

Ar jaunās doktores promocijas darbu plašāk var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Jelgavā, Lielajā ielā 2).Šodien, 1.septembrī, jaunais studiju gads Latvijas Lauksaimniecības universitātē sākas ārzemju studentiem, kurus Rektorāta sēžu zālē svinīgi sveica rektore Irina Pilvere.

Sveicot ārzemju studentus, rektore I. Pilvere izteica atzinību par izvēli studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) un vēlēja studiju laikā iegūt noderīgas zināšanas un jaunus draugus.

Klātesošie tika iepazīstināti ar LLU un ESN tīkla darbību Jelgavā, kā arī plānotajām aktivitātēm iepazīšanās nedēļas laikā. Lekcijas fakultātēs ārzemju studentiem sāksies no 8. septembra, kad viņiem būs iespēja satikties ar mācībspēkiem un tuvāk iepazīt studiju vidi.

Rudens semestrī LLU viesojas 23 studenti no Čehijas, Portugāles, Slovākijas, Polijas, Francijas, Igaunijas, Spānijas, Bulgārijas, Vācijas un Kazahstānas. Lielākā daļa no tiem ir ERASMUS+ mobilitātes programmas studenti. Turklāt viena studente studēs ar Nordplus mobilitātes programmas atbalstu un četri studenti izmanto Kazahstānas finansiālo atbalstu. Ārzemju studenti izvēlējušies studijas Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Lauksaimniecības, Veterinārmedicīnas un Lauku inženieru fakultātēs.

Jāatgādina, ka LLU studenti aicināti kļūt par ārzemju studentu draugiem jeb „badijiem”. Vairāk informācijas par šo iespēju var iegūt Starptautiskās sadarbības centrā pie speciālistes Daigas Unferihtas (e-pasts: daiga.unferihta@llu.lv, tālr. 63005698).LLU jaunais studiju gads tika atklāts 1. septembrī ar tradicionālo Imatrikulācijas aktu, kad Jelgavas pils pagalmā studentu saimē svinīgi uzņēma pamatstudiju studentus.

Pasākuma gaitā jaunos studentus uzrunāja rektore Irina Pilvere, studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis, Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kā arī LLU Studējošo pašpārvaldes pārstāvji, savukārt līdz ar studentu himnas “Gaudeamus” atskaņošanu, jaunieši tiks oficiāli imatrikulēti, kļūstot par pilntiesīgiem LLU studentiem.

Imatrikulācijas aktu ar savu klātbūtni pagodināja Labklājības ministrs Uldis Augulis, kurš atzinīgi vērtē Jelgavas pils pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un piedāvātās e-studijas programmās „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un „Sabiedrības pārvalde”. Ministrs uzsvēra, ka šāda iespēja ļauj izglītību iegūt mazaizsargātām sabiedrības grupām un veicina to dzīves kvalitāti.

Pēc tam studenti un viesi kopīgi piedalījās Akadēmiskā ceļa veidošanā, kuru papildināja jau trešā 30x30 cm lielā akmens plāksne ar vēstījumu universitātes nākamajām paaudzēm. Akadēmiskais ceļš kalpo kā simbols izaicinājumiem un šķēršļiem ceļā uz augstāko izglītību, gan kā vieta, kur pēc gadiem satikties un salidojumos gremdēties atmiņu stāstos.

Jaunajā studiju gadā studijas LLU sāks 1040 pamatstudiju un 301 maģistrantūras studenti.

Pilnu fotogaleriju iespējams aplūkot šeit.Ja esi radošs jaunietis un vienlaikus ar kvalitatīvas augstākās izglītības apgūšanu vēlies pilnveidot savu talantu, tad LLU studentu amatierkolektīvi uzņemšanā gaida tieši Tevi.

Dziesma, deja un teātris mūsu augstskolas vārdu stiprinājuši jau desmitiem gadu. LLU darbojas septiņi aktīvi amatierkolektīvi: tautas deju ansamblis “Kalve”, jauniešu deju kolektīvs “Skalbe”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalve Zelta smiltis”, vīru koris “Ozols”, jauktais koris “Riti”, studenšu koris “Liepa” un Studentu teātris, kuru nebeidzamais darba spars un nenorimstamā enerģija likusi par sevi manīt daudzos jo daudzos konkursos, festivālos, izrādēs un svētkos.

Studenta ceļš nav mūžīgs, arī amatierkolektīvu sastāvs laikam ejot mainās. Tāpēc katram jaunajam un jau esošajam studentam ir dota brīnišķīga iespēja studiju gada sākumu atzīmēt ar pievienošanos kādam no pašdarbības kolektīviem.

LLU Studentu kluba vadītāja Anita Prūse norāda, ka tā ir jebkura jaunieša lielā iespēja sevi pilnveidot, piepildīt brīvo laiku ar pozitīvām un enerģiskām aktivitātēm, turklāt bez maksas. Dalība amatiermākslas kolektīvos sniedz iespēju iegūt jaunus draugus, domubiedrus ārpus studiju procesa, pilnveidot organizatoriskās prasmes un sniedz brīnišķīgu emociju gammu, rādot paveikto uz lielās skatuves gan universitātē, Latvijā, gan starptautiskos festivālos ārvalstīs.

Pieteikšanās studentu amatierkolektīvos sāksies 2. septembrī, kad interesentus gaidīs vīru kora “Ozols” kolektīvs.

Nenokavē arī Tu savu lielo izdevību!

Informācija par amatierkolektīvu uzņemšanas laiku un vietu atrodama šeit.Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti saņēmuši izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes apsveikumu jaunajā studiju gadā.

Ministres Inas Druvietes apsveikumu skatīt šeit.Preses apskatā apkopotas Latvijas masu medijos publicētās ziņas.

Vecaucē runās par kukurūzu

Zemgale (Dobele), 21.08.2014

 vecauce_kukuruza.jpg

Iepazīst studiju biedrus un "otrās mājas"

Zemgales Ziņas (Jelgava), 22.08.2014, Gaitis Grūtups

 53f70eb7_iepazist_studijubiedrus.jpgPar veikto pētījumu “Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā” 28. augustā lauksaimniecības zinātņu doktora zinātniskais grāds piešķirts Diānai Ruskai.

Pirmo reizi Latvijā tika noteikts kopproteīna, kazeīna un urīnvielas saturs individuālo govju pienā.

Promocijas darba mērķis – skaidrot kopproteīna un urīnvielas satura dinamiku Latvijā audzēto govju pienā, analizēt to ietekmējošos faktorus un vērtēt šo rādītāju tālākās izmantošanas iespējas efektīvākā ganampulka apsaimniekošanā.

Pētījuma darba gaitā noskaidroti vides, atsevišķi fizioloģiskie un ģenētiskie faktori, kuru ietekmē novēro kopproteīna un urīnvielas satura izmaiņas pienā, veikta olbaltumvielu un neolbaltumvielu slāpekļa daļas noteikšana kopproteīna saturā, kā arī izvērtētas piena kopproteīna un urīnvielas satura rādītāju izmantošanas iespējas veiksmīgai ganāmpulka apsaimniekošanai.

Ar jaunās doktores promocijas darbu plašāk var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Jelgavā, Lielajā ielā 2). 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions