Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://www.llu.lv/rss_llu_raksti_xml.php 
Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
LLU jaunākie raksti
Add To Favorite

32678

Pirmajā Bioekonomikas pētniecības stratēģiskās apvienības sēdē, kurā piedalījās visu apvienību veidojošo institūciju un Zemkopības ministrijas pārstāvji, izveidota apvienības padome, ievēlēts tās vadītājs un vietnieki, kā arī diskutēts par turpmāk veicamajām aktivitātēm.

24.septembrī Latvijā tika izveidota Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība, kuras mērķis ir palielināt bioekonomikas nozaru inovāciju sniegumu un konkurētspēju reģionālā un starptautiskā mērogā, un Latvijas ieguldījumu ES kopējo mērķu sasniegšanā.

Pirmajā apvienības sēdē, kas notika novembrī, tās dalībnieki vienojušies izstrādāt oficiālo dokumentāciju apvienības turpmākai darbībai un izvirzījuši pārstāvjus apvienības interešu aizstāvēšanai dažādās institūcijās. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem šobrīd izvirzīts Latvijas Bioekonomikas stratēģijas izstrāde, kurā tiks apvienots gan nozaru uzņēmēju, gan zinātnieku skatījums.

Par apvienības vadītāju uz vienu gadu ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektore Irina Pilvere, turklāt par vietniekiem izvirzīti Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” direktors Jurģis Jansons un Latvijas Valsts augļkopības institūta zinātniskās padomes priekšsēdētāja Edīte Kaufmane.

Apvienības izveidi noteica Eiropā un pasaulē notiekošie procesi - dabas resursu noplicināšana, augošā slodze uz vidi un klimata pārmaiņas, kuru ietekmē nepieciešams mainīt Eiropā un arī Latvijā pastāvošās metodes bioloģisko resursu ražošanā, patēriņā, pārstrādē, uzglabāšanā, atkārtotā izmantošanā un utilizācijā. Šajā situācijā tieši zinātnieki ir tie, kas spēj piedāvāt inovatīvus, ilgtspējīgus un viedus risinājumus.

Kā tika informēt iepriekš, Bioekonomikas pētniecības stratēģisko apvienību veido LLU, LLU Aģentūras "Zemkopības zinātniskais institūts" un "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts", LLU SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs", Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts augļkopības institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, SIA "Pūres Dārzkopības pētījumu centrs", SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātniskais centrs", Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts".

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – daba, ekonomika un sabiedrība, un apzīmē pāreju uz pilnīgu, noslēgtā cikla (circular) ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Vizuālā prezentācija par bioekonomikas būtību apskatāma šeit.

Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – lauksaimniecību un mežsaimniecību. Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Vairāk informācijas par bioekonomiku interesenti var iegūt Zemkopības ministrijas mājas lapā.Ar plenārsēdi Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā 27. novembrī sākusies ikgadējā Veterinārmedicīnas fakultātes konference „Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2014”, kuras ietvaros arī notiek plaša zāļu lieltirgotāju izstāde „Vet Info 2014”.

Konferences atklāšanā VMF dekāns Ilmārs Dūrītis, uzrunājot klātesošos, teica, ka šoreiz konferences plenārsēdē vairāk tiks runāts par veterinārārstiem un zinātniekiem, bet mazāk par pacientiem – dzīvniekiem, jo konferences galvenā tēma saistīta ar izglītības jautājumu risināšanu. Tas nepieciešams, lai veterinārārsta profesija būtu labāka un ikviens speciālists varētu sasniegt arvien augstākus mērķus.

Konferences atklāšanā pateicību VMF par sadarbību izteica Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, Latvijas Veterinārārstu biedrības priekšsēdētāja Māra Viduža un Pārtikas veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Turklāt PVD pārstāvis pasniedza VMF dekānam un visam kolektīvam īpašu apbalvojumu – medaļu „Par sadarbību”.

Plenārsēdes laikā darbojas veterināro zāļu un produktu izstāde "Vet Info 2014", kurā zāļu lieltirgotavas organizē dažādus pasākumus saviem klientiem.

Konference tiek organizēta kopā ar Latvijas Veterinārārstu biedrību un Latvijas Veterināro Zāļu Lieltirgotavu asociāciju. Tās ģenerālsponsori ir uzņēmums „Norbrook” un Jelgavas dome.

Šogad veterinārmedicīnas konference ir viens no VMF 95 gadu jubilejas pasākumiem, kas norisinās no 27. – 28. novembrim Jelgavā. Detalizētu informāciju par programmu interesenti var iegūt VMF mājas lapā.Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) ikgadējā stipendiju konkursā izraudzījās 35 studējošos Latvijas izlases sportistus, kuri 2014./2015. akadēmiskajā gadā saņems mērķstipendijas akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanā. Stipendijas saņems arī 3 LLU studējošie.

Kopš 2007. gada LSFP organizē sporta stipendiju konkursu. Mērķis atbalstīt sekmīgi studējošos izlases līmeņa sportistus, sniedzot materiālo atbalstu mācību un treniņu darbam. Šogad stipendijām no valsts budžeta atvēlēti 36 000 eiro.

No LLU stipendijas 2014./2015. akadēmiskajā gadā saņems Meža fakultātes 2. kursa maģistrants Jānis Kūms, kurš piedalās orientēšanās sportā, Meža fakultātes 2. kursa students Nauris Raize, kurš ir orientēšanās uz slēpēm sporta pārstāvis un Meža fakultātes 2. kursa maģistrants Mārtiņš Ralle – vieglatlētikas pārstāvis.

Pieteikties stipendijai tika aicināti visu Latvijas izlašu sportisti, kuri studē Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedri, vai atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitēja. Stipendiju piešķiršanas kritēriji nenodala budžeta vai maksas, pilna vai nepilna laika studiju programma, tomēr studiju ilgums nedrīkst pārsniegt studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu.

Sporta stipendiju komisijas priekšsēdētāja Agita Ābele atzīst, ka stipendiju konkurss izveidots, lai palīdzētu augsta līmeņa sportistiem, kuri domā arī par karjeru pēc sporta gaitu beigšanās. «Nav viegli apvienot sportošanu augstā līmenī ar studēšanu. Tāpēc stipendijas mērķis ir sniegt papildus motivāciju, atbalstu tiem, kuri cenšas apvienot šīs lietas. Plānojam uz nākamo stipendiju konkursu ieviest izmaiņas nolikumā, jo šobrīd ziemas sporta veidu pārstāvjiem ir visai grūti izpildīt prasību, par sekmīgi apgūtām mācībām. Ņemot vērā, ka tieši ziemas mēnešos norit galvenās sacensības laikā, kad augstskolā notiek semestra ieskaites.»

Stipendiju oficiālā pasniegšana notika 24. novembrī Olimpiskajā sporta centrā.Visi LLU studenti un darbinieki, kas savu sirds siltumu ir ielikuši pašu rokām darinātos rotājumos, adījumos, koka izstrādājumos, saldumos, apsveikuma kartiņās vai citos priekšmetos un produktos, ir aicināti atklāt sevī pārdevēja talantu un pieteikties dalībai Ziemassvētku tirdziņā Jelgavas pilī.

Ziemassvētku noskaņās 10. decembrī Jelgavas pilī notiks tirdziņš, kurā ar saviem darinājumiem aicināti tirgoties tikai LLU studenti un darbinieki. Iespēja piedāvāt citiem savu brīvajā laikā veidoto un gatavoto produkciju tiks dota ikvienam universitātes plašās saimes pārstāvim.

LLU lepojas ar studentu un darbinieku sasniegumiem studijās, zinātnē un sabiedriskajā darbā. Šoreiz leposimies ar tiem LLU aktīvajiem un radošajiem rokdarbniekiem, amatniekiem, saimniecēm un saimniekiem, kas brīvajā laikā veido mazus brīnumus un ir gatavi ar tiem dalīties.

Ja, gatavojoties Ziemassvētkiem, esat uzadījuši, uzzīmējuši, izgatavojuši kādu cimdu pāri, 3 koka karotes vai 5 apsveikuma kartiņas vairāk nekā nepieciešams dāvanām Jūsu tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem, tad droši piesakieties Ziemassvētku tirdziņam un dodiet iespēju citiem tās iegādāties!

Pieteikšanās tirdziņam notiek līdz 1. decembrim, zvanot pa tālruni 63005718 vai sūtot e-pastu: ziemassvetku.tirdzins@gmail.com

Atbalstot vietējo – LLU ražoto preci, kuras pievienotā vērtība ir nenosakāma daudzuma sirds siltums, Ziemassvētku tirdziņu organizē LLU Studējošo pašpārvalde ar Komunikācijas un mārketinga centra atbalstu.Novembrī LLU rektore Irina Pilvere un Starptautiskā sadarbības centra vadītājs Voldemārs Bariss viesojās Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmijā. Līdztekus dažādām pieredzes apmaiņas aktivitātēm vizītes laikā tika noslēgts sadarbības līgums starp abām universitātēm, kas paver plašas iespējas studentiem un mācībspēkiem gan studiju, gan zinātniskajā jomā.

Sadarbības līgums starp LLU un Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmiju paredz kopīgas administratīvā, studiju un zinātnes līmeņa aktivitātes, kurās veidot kopīgus pieredzes apmaiņas, studiju programmu un pētniecības projektus.

„LLU jau vēsturiski ir izveidojusies sadarbība ar Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmiju, kas aizsākusies pirms vairākām desmitgadēm. Vairāki Baltkrievijas kolēģi mūsu universitātē aizstāvējuši promocijas darbus un atsevišķās jomās turpinājusies zinātniskā sadarbība. Šobrīd esam atjaunojuši kontaktus un noformējuši sadarbību oficiālā, visas universitātes līmenī”, stāsta V. Bariss.

Šobrīd aktuālākās aktivitātes saistītas ar Erasmus+ programmas darbību, jo panākta vienošanās ar baltkrievu kolēģiem par studentu un mācībspēku Erasmus+ apmaiņu no 2015. gada 1. septembra. Tas nozīmē, ka pieredzes apmaiņā uz Balkrieviju varēs doties LLU studējošie un mācībspēki, kā arī uz Latviju dosies Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmijas pārstāvji.

Turklāt Baltkrievijas kolēģi ir ieinteresēti dalībai LLU konferencēs, kopīgu zinātnisku publikāciju izstrādē un kopīgu maģistrantūras programmu izveidē, kas ļautu viņu studentiem iegūt plašākas zināšanas savās specialitātēs un nodrošinātu Eiropas Savienībā atzītu augstākās izglītības diplomu.

Vizītes laikā LLU rektorei bijusi iespēja tuvāk iepazīties ar akadēmijas studiju bāzi lopkopībā un akvakultūrā, kā arī piedalīties jauniešu biznesa ideju konkursā un vadīt lekcijas vietējiem studentiem.

Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmija ir vadošā lauksaimniecības augstākās izglītības iestāde Baltkrievijā ar aptuveni 13 tūkstošiem studentu. Tā atrodas Gorkos, netālu no Krievijas robežas.Lauku inženieru fakultātē (LIF) viesojās Rīgas pilsētas izpilddirektors J.Radzevičš, lai veicinātu universitātes un Rīgas pašvaldības sadarbību ainavu arhitektūras, būvakustikas un vides trokšņu mazināšanas jomās.

Jau iepriekš LIF laba sadarbība bija izveidojusies ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju un tā direktoru G. Princi. Ainavu arhitektūras mācībspēki ar referātiem piedalījās R.Šmēlinga konferencē un kopā ar studentiem iesaistījās E.Šmēlinga radošajās darbnīcās, kurās sadarbībā ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju un biedrību UrbanInstituteRiga, LU, LMA, RISEBA, RSU un RTU tika risinātas Rīgas pilsētai aktuālu teritoriju attīstības iespējas. Sadarbībā ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju un uzņēmumu Aldaris kursa darbu ietvaros ir izstrādāti priekšlikumi Aldara parka attīstībai. Šobrīd LIF mācībspēku N.Ņitavskas un S.Rubenes vadībā darbs notiek pie Anniņmuižas parka daļas attīstības priekšlikumu izstrādes. Savukārt, pateicoties sadarbībai ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju, LLU Mūžizglītības centra un LIF rīkotās starptautiskās vasaras skolas „Re-feelingcitylandscape. Riga” dalībniekiem bija iespējas noklausīties lekciju par Rīgas pilsētas vēsturisko attīstību un arhitektoniski telpiskās struktūras izveidi.

Tikšanās reizē ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru J.Radzeviču iezīmējās arī vairākas citas tēmas, kuru risināšanā varētu iesaistīties LIF ainavu arhitektūras virziena studenti un mācībspēki. Lielu interesi radīja ainavu arhitektūras studentu diplomprojekti, kuru tēmas ir saistītas ar Rīgai aktuālu vietu attīstību. Līdz ar to kā viens no sadarbības piedāvājumiem ir organizēt LLU ainavu arhitektūras studentu ar Rīgu saistīto kursa darbu un diplomprojektu izstādi. Tādējādi Rīgas pašvaldībai un iedzīvotājiem ļaujot iepazīt topošo ainavu arhitektu idejas konkrētu vietu attīstībai, vienlaicīgi popularizējot arī LLU aktivitātes. Pārrunājot Rīgai aktuālās tēmas, sadarbības iespējas iezīmējās arī maģistra un doktora darbu ietvaros. Arī vairākas jau izstrādāto maģistra darbu tēmas piesaistīja īpašu uzmanību, piemēram, I.Kiesneres maģistra darbs par pilsētu bijušo atkritumu poligonu pārveidi apstādījumu un rekreācijas teritorijās un A.Šlosbergas maģistra darbs par Rīgas vēsturiskā centra iekšpagalmiem. Jau līdzšinējā sadarbībā ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju aktīvs darbs risinājās pie daudzstāvu dzīvojamo namu iekšpagalmu sakārtošanas. Rīgas pagalmu kustības ietvaros LLU docentes U.Īles vadībā arī LIF topošie ainavu arhitekti piedalījās vairāku pagalmu labiekārtošanas ideju izstrādē un īstenošanā. Līdzīgas aktivitātes ir bijušas arī Jelgavā, sadarbojoties ar uzņēmumu Igate un daudzstāvu dzīvojamo namu iedzīvotājiem.

Jāatzīmē, ka reālu situāciju risināšana un prezentēšana pašvaldību pārstāvjiem, ir svarīgs priekšnoteikums uz praksi orientētu speciālistu sagatavošanā. LIF ainavu arhitektūras specialitātes studenti un mācībspēki jau iepriekš veiksmīgi ir sadarbojušies arī ar citām Latvijas pašvaldībām – Ventspils, Cēsis, Dobele, Bauska, Jelgava u.c.

Otrs interesējošo jautājumu loks sarunās ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru J.Radzeviču aptvēra vides trokšņu mazināšanas iespējas pilsētvidē. Tie ir ielu, āra kafejnīcu radītie trokšņi u.c. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Būvniecība” direktors R.Brencis sarunās norādīja, ka LIF pēdējos gados ir aktīvi darbojusies pie akustikas virziena attīstības, ir iegādātas akustikas pētījumiem nepieciešamās iekārtas gan iekštelpu, gan vides trokšņu mērījumu veikšanai. Tāpat ir piesaistīti jomas speciālisti, kas šobrīd strādā pie akustikas tēmas integrācijas būvniecības profesionālā bakalaura un būvzinātnes maģistra studiju programmās, kā arī veic pētījumus šajā jomā.

Sadarbība ar Rīgas pilsētu arī turpmāk būs nozīmīga pētījumu un studiju platforma LIF pārstāvēto jomu studentiem un mācībspēkiem.

Informāciju sagatavoja Daiga Zigmunde.5. decembrī plkst. 9.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācībspēki un studenti tiek aicināti uz Zemkopības ministrijas (ZM) organizēto ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas noslēguma pasākumu.

ZM Lauksaimniecības departamenta Augkopības nodaļas vadītāja Kristīne Sirmā norāda, ka galvenais lauksaimniecības izaicinājums nākotnē būs ne tikai ražot vairāk, bet darīt to ilgtspējīgā veidā. To iespējams realizēt, veicinot zemes lietderīgu izmantošanu un aizsardzību, izmantojot klimata pārmaiņu sniegtās priekšrocības un laikus, tādējādi izvairoties no nevēlamiem klimata mainības vides rādītājiem, ekonomiskajiem un sociālajiem riskiem.

Pētījumu projektu prezentācijas noslēguma pasākumā viesi tiks iepazīstināti ar veiktajiem pētījumiem par graudu šķirņu saimniecisko īpašību izvērtējumu un to izturību pret slimībām, gruntsūdeņu un upju kvalitātes uzraudzību, ņemot vērā lauksaimniecisko darbību, ilgtspējīgas augļkopības attīstību, ievērojot labas saimniekošanas metodes, kultūraugu kaitīgo organismu izplatību, kā arī minimālās augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes auglības saglabāšanu, kas saistīta ar lauksaimniecībā izmnatojamās zemes lietošanas produktivitātes celšanu. Vairāku pētījumu autori ir arī LLU zinātnieki.

Pasākuma dalībniekiem un klausītājiem arī būs tā iespēja iesaistīties diskusijā par lauksaimniecības nākotnes attīstības iespējām un draudiem, par
saiknes nodrošināšanu starp lauksaimniekiem, zinātni un valsts pārvaldi.

Pasākuma programmā:
No plkst. 9.00 ar savu klātbūtni viesus pagodinās un ar EEZ finansētā pētījumā “Ilgstpējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi” paveikto un plānoto iepazīstinās Latvijas Universitātes Dr.ģeog. Raimonds Kasparinskis.

Informāciju par videi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimentu, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrādi dažādos agroklimatiskajos apstākļos plkst. 9.30 atklās Latvija Valsts Augļkopības institūta Dr.agr. Māra Skrīvele.

Ar tēmu “Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jūtīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmas ietvaros” iepazīstinās LLU Dr.sc.ing. Viesturs Jansons.

Savukārt plkst. 10.30 par graudaugu šķirņu izturības izvērtējumu pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības, stāstīs Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra Mg.biol. Brigita Javoiša.

Pēc tam ar aktualitātēm ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības attīstībā, izmantojot vidi saudzējošas augu aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas resursus un to bioloģisko daudzveidību iepazīstinās Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra Mg.biol. Baiba Ralle, tostarp ar minimālās augsnes apstrādes ietekmi uz augsnes auglības potenciāla saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos, kā arī ar minerālmēslu maksimālās normas noteikšanas principiem kultūraugos viesus informēs LLU Dr.habil.agr. Antons Ruža.

Plkst. 13.30 LLU Dr.biol. Birutas Bankinas un pēc tam Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvja Vemta Ezera vadībā norisināsies sarunas par kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumiem kaitīguma sliekšņu izstrādāšanā integrētajā augu aizsardzībā un darbīgo vielu ietekmei uz cilvēku, dzīvniekiem, vidi.

Savukārt par industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA L.) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrādi produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību stāstīs LLU Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs, bet ar pākšaugiem kā alternatīvu sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā pasākuma dalībniekus iepazīstinās APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta Dr.agr. Sanita Zute.

Pasākuma noslēgumā plkst.15.45 ar tēmu “Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu” uzstāsies Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra Dr.agr. Ineta Vanaga.

Pasākums notiks ZM 23. stāva konferenču zālē, Republikas laukumā 2, Rīga.Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), atzīmējot veterinārmedicīnas izglītības un fakultātes 95 gadu jubilejas, 27. un 28. novembrī aicina uz salidojumu un konferenci “Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes – 2014” visus tās pastāvēšanas vēsturē esošos un absolvējušos studentus un doktorantus.

VMF dekāns Ilmārs Dūrītis atklāj, ka šoreiz par godu cienīgajām jubilejām īpaša uzmanība tiks veltīta ieskatam fakultātes vēsturē.

“Sanāksim kopā un veltīsim laiku, lai paraudzītos pagātnē, kur slēpjas mūsu fakultātes un veterinārmedicīnas izglītības saknes, kur cēlušās tradīcijas, kas spējušas mūsu nozari noturēt vēl šobaltdien. Tikai tā mēs spēsim rast atbildes uz tik ļoti interesējošiem jautājumiem – kādiem mums būt un kāds ir mūsu ceļš, lai fakultātes vārds tiktu nests arvien tālākos apvāršņos!”

27. novembrī, dienā, kas veltīta veterinārmedicīnas izglītības jautājumu risināšanai, plkst. 10.00 LLU Aulā notiks plenārsēde par aktualitātēm veterinārārstu mūžizglītībā un specializācijā. Pasākumu vadīs VMF pārstāvji, profesors Ilmārs Dūrītis, kā arī Latvijas veterinārārstu biedrības (LVB) priekšsēdētāja Māra Viduža un LVB Mazo Dzīvnieku Veterinārārstu sekcijas pārstāve Linda Jakušenoka.

Saukārt plkst. 16.00 svinīgajā sēdē par godu svētkiem pulcēsies fakultātes mācībspēki, studenti, absolventi, veterinārmedicīnas nozarē strādājošie speciālisti un viesi, lai, kopā esot, atsauktu atmiņā brīnišķīgākos brīžus no fakultātes vēsturiskā gājuma un godinātu ilggadējos mācībspēkus, kuri veltījuši savu mūžu veterinārmedicīnai.

Tūlīt pēc oficiālās daļas plkst. 19.00 viesi aicināti uz VMF 95 gadu jubilejai veltīto banketu Jelgavas kultūras namā.

VMF jubilejas konferences otrajā dienā, 28. novembrī visas dienas garumā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 notiks darbs piecās sekcijās. Vieslektoru vadībā, ietverot visu veterinārmedicīnas plašo spektru, tiks aktualizēti jautājumi mazo dzīvnieku, lauksaimniecības dzīvnieku un zirgu veterinārārstu sekcijās un pārtikas dzīvnieku un vides drošības sekcijā, savukārt ar homeopātiju un netradicionālo dzīvnieku ārstēšanu interesenti tiks iepazīstināti alternatīvās veterināmedicīnas sekcijā.

Tostarp no plkst. 9.00 reģistrētie dalībnieki varēs iepazīties ar praktiskajām nodarbībām okulārajā ķirurģijā, plkst. 11.00 viesus informēs par mazo dzīvnieku fizioterapijas metodēm, savukārt ultrasonogrāfijas meistarklasi dalībnieki varēs apmeklēt jau no plkst. 13.30.

Ar aktuālāko informāciju un konferences programmu var iepazīties LLU VMF mājaslapā.

 Ar šādu logo piektdien, 21.novembrī, Rīgā, Eiropas Savienības mājas Konferenču zālē tika prezentēta monogrāfija "TRANSNATIONAL COMPARATIVE STUDY ON THE MATH EDUCATIONAL NEEDS IN BALTIC STATES" Latvijas Lauksaimniecības universitātes Matemātikas katedras pētnieces Annas Vinteres redakcijā.

Monogrāfijas tapšanā ieguldījumu ir devis plašs autoru kolektīvs. Sešas pētnieces no piecām augstskolām – Anna Vintere no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ilze Balode no Ventspils Augstskolas, Sarmīte Čerņajeva no Rīgas Tehniskās universitātes, Eve Aruvee un Erge Ideon no Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes un Daiva Rimkuviene no Aleksandra Stulginska universitātes Lietuvā - strādājot kopā, ir dalījušās pētnieciskajā un praktiskajā pieredzē par matemātikas kompetenču attīstību Baltijas valstīs, aktivizējot matemātikas lomu mūžizglītības kontekstā, nosakot Baltijas valstu iedzīvotāju matemātiskās izglītības vajadzības (pēc izglītības, vecuma struktūras, kompetences jomas, uzņēmuma profilu u.c.), kā arī apzinot matemātikas tālākizglītības organizācijas pamatjautājumus. Monogrāfijā apkopots arī Baltijas valstu iedzīvotāju viedoklis par matemātikas lomu profesionālajā un personības attīstībā.

Pētījuma rezultāti rāda, ka matemātikai ir augsts statuss. Lai gan to ir grūti iemācīties, tomēr Baltijas valstu iedzīvotāji un uzņēmumu/ iestāžu vadītāji novērtē potenciālās matemātikas vērtības: problēmu risināšanas un domāšanas attīstības līdzeklis, matemātikas zināšanu priekšrocības darba tirgū u.c. „Matemātikas mācīšanās prasa pastāvīgu sasprindzinātību, uzmanību un spēju koncentrēties; tā prasa neatlaidību un nostiprina labas darba iemaņas. Tādējādi matemātika pilda svarīgu lomu gan intelekta attīstībā, gan rakstura formēšanā.

Monogrāfija sagatavota Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus ietvaros, akceptēta publicēšanai Rīgas Tehniskās Universitātes Inženiermatemātikas katedras 2014. gada 31. oktobra sēdē, bet publicēta ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Recenzenti: Prof. Dr. Jonas Martinavicius, Viļņas Universitāte, Prof. Dr. Ilmārs Iltiņš, Rīgas Tehniskā universitāte un Assoc.prof. Dr. Virginija Garbaliauskiene, Šauļu Universitāte. Monogrāfijas redaktore – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vadības sistēmu katedra docente Nataļja Vronska. Tā būs pieejama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, LLU un citās Baltijas valstu bibliotēkās.

Izmantojot Skype video konferences iespējas, monogrāfijas atvēršanas svētkos piedalījās arī autores no Lietuvas un Igaunijas, daloties pētījuma veikšanas pieredzē un akcentējot pētījuma rezultātu pienesumu attiecīgās valsts mūžizglītības piedāvājuma attīstībā.

Monogrāfijas radošā grupa cer, ka par monogrāfijā pētītajiem jautājumiem būs interese ne tikai pieaugušo izglītības darbiniekiem un matemātikas izglītības pētniekiem, bet arī praktiķiem, kuri izmanto matemātikas zināšanas savā darba vidē.

Informāciju sagatavoja Anna Vintere.No 14. līdz 15. novembrim LLU Sporta centra peldbaseinā notika Latvijas augstskolu XXV Universiādes sacensības peldēšanā. Ar labiem sasniegumiem sacensībās startēja un izcīnīja dažāda kaluma medaļas arī LLU studenti.

Peldēšanas sacensības notika dažādās disciplīnās un kopvērtējumā LLU sieviešu peldēšanas komanda izcīnīja godpilno 2. vietu, bet vīriešu komanda – 4. vietu.

Godalgotas vietas dažādās disciplīnās ieguva Ekonomikas un sabiedrības attīstības (ESAF), Meža (MF), Pārtikas tehnoloģijas (PTF) un Lauku inženieru fakultāšu (LIF) studenti:

I vieta

Gundega JANKOVSKA, ESAF ( 50 m brīvais stils)

II vieta

Agnese BIKOVIČA, ESAF (50 m brass, 100 m brass)

Jānis MANIŅŠ, MF (100 m tauriņstils)

Jānis FREIMANIS,MF (100 m br/st)

Ilona BADUNE, PTF (50 m mugura)

Gundega JANKOVSKA,ESAF (100 m br/st)

I.Badune, K.Petrova, A.Bikoviča, G.Jankovska (4x50 m br/st stafete un 4x50 m kombinētā stafete)

III vieta

Jānis FREIMANIS,MF (50 m br/st, 100 m komplekss)

Agnese BIKOVIČA, ESAF (100 m tauriņstils)

Ilona BADUNE, PTF (50 m brass)

Jānis MANIŅŠ, MF ( 50 m mugura)

Ieva ŠAKALE , LIF (100 m brass)

J.Maniņš, D.Žigunovs, K.Podnieks, J.Freimanis

(4x50 m br/st stafete un 4x50 m kombinētā stafete)

LLU Sporta centrs pateicas par teicamo sacensību organizāciju LLU Peldēšanas sekcijai un Jelgavas Specializētas Sporta skolas treneriem un darbiniekiem.

Interesenti detalizētu informāciju par Latvijas augstskolu universiādes norisi, sacensību kalendāru un rezultātiem var iegūt Latvijas Augstskolu sporta savienības mājas lapā. 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions