Add New Feed
X
RSS URL    
Please insert a full address, for example: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
Page source: http://www.thalmual.com/article/article-zolai?format=feed&type=rss 
Want to be informed when this page is updated? Enter email here   Notify me       
X
Please note that content update alert service is much better then adding a page to favorites.

Once this page content is updated you'll receive an e-mail with a link to this page

Please enter email here
      
No thanks, continue to add to Favorites
Article (Zolai) - Zomi Collection :: THALMUAL.COM
Add To Favorite

31922

Ih khuapih, ciamnuih siam mahmah, thugen zong a kiva mawh lo, lasak lam sang ah zong ih muan mahmah ahi Pa Go Sian Mang & Nu Zo Vil Cing te in nau (Man Sian Lim, DOB: 24-06-2013 @GHKL) thak hong neih lam uh Sia Khoi Tuang tungtawn in zakha kahih manin lungdampihna lai kong gelh hi.

Anu ahi zong nau ahi zong cidam in zato hong tuak thei khin uh ahih manin Topa' tungah lungdam ko hang! Lia Man Sian Lim in a ngaihsutna lungsim pumpi hong khang in, mite' mai leh Pasian' mai-ah maipha angah dingin thu ih ngetsak hi.

ANu APa tawh kibangin a lungdam,

Thupuak: Sia MungtongThalmual khuami, Kalay huam Sawbua Yeshin khua aa om Pa Khual Khan Khup & Nu Luan Ngaih Niang' tapa PUM ZA THAWN (Kum23) in June 28, 2013 nitak 10pm pawl in Tai9, Kawlpi pan cycle accident na hang tawh hong nusia aa aluang zato kipuak pah in Siavuante'n operation bawl aa tuni (June 29, 2013) zingsang 4:30pm pawlin Kawlpi zatopi pan a luanghawm Sawbua kiciahpih cih, dahna thu kong puak hi.

Taikua, Kawlpi aa om asungte kiangah ahawh pak sunga hibang atuak ahi hi. A nusiat azi, atate, anu leh apa, asanggamte tawh kibangin Thalmual Innkuan in ih dah khawm hi. Pa Khual Khan Khup pen ih theih pak dingin Kawlpi aa Adventist pawlpi nasem Pr. Gin Do Pau' naupa ahi hi.

Pa PUM ZA THAWN' a nusiat a innkuan pihte in:
Nuam Sian Cing (azi)
Vung Ngaih Don (atanu, kum 3val)
Khup Muan Lian (atapa, kum1 gual)

Malaysia aa om, a sanggam thumte in:
Nu Cing Khan Huai (a pasal: Mang En Khup)
Thang Sian Tuang
Thang Sian Van Kim
(A hopih nuam ih om leh: 017-992 3356 (Zoboih & Huaipi))

Sanggampa PUM ZA THAWN hong nusiatna hangin, adah akap, alungleeng, khitui luang khempeuh hehnempa Khasiangtho in hong hehnem ciat tahen!

Thupuak: Sia MungtongDr. Thawng Khan Pau i at ,Thalmual khua Gualnambeh Pu Halkik  suan khang tang thu leh khua sat na Milestone Journal a (1) vei thohna laibu pen Kawlpi leh Yangon pan ki hawm khia ta hi.

120118gualnambeh

Hih lai bu tawh ki sai in Dr. Thawng Khan Pau in a nuntak lai a athu kan teng leh hong sih san khit teh beh sung a papi pawl khat te i tangthu tomkim teng ki gawm a aki thoh khia ahihi. A sim kha akua ma peuh in beh lap huai na sak te uh leh hih (1) vei thoh na ah ki hel kha nai lo Gualnam Halkik suan te ii tangthu tomkim nathehbeh nop vualeh a (2) vei thoh na ah ki theh theih na ding in na man uh leh na tangthu tomkim te hong puak thei leh uh cin cihzong kong zasak uhhi.

Puak nading:
(1)  Pa Kam Khaw Lian (Kawlpi )
(2)  Pa Vungh Lian Khai (Kawlpi)
                                                               
Email:  johnkhai10@gmail.com  ah kipuak theihi.

Lungdam,
John KhaiKUMCIN KHAWMPI
THALMUAL INNKUAN MALAYSIA
January 24, 2012

Hungeelna PART I (10:00am - 1:00pm)
Chair-person: Joseph Mangsen
Hunap Thungen: Pa Kap Khan Thang
Mipi Lasakna: TUN SUNG KHAT PAN
Ki Pulakna: Pa D. Sian Deih Piang
Thugenna (Zaksakna): President, Secretary, Treasurer
Lasakna: Vontawite
Thugenna: Sia Neng Sian Lian
Makai Kiteelna:

120124kumcin

Annek Hun (1:00pm-2:00pm)
Annek Thungen: Sianu Thang Za Nem
Sun-an Nekna: VEKPI

Hungeelna PART II (2:00pm - 5:00pm)
Praise and Worship: Mungtong, Sum Thang, NeNem,
Music: Tha-Muan, Mungpi, Thawng Lian, D-Thawn, E-Thawn, KhaiKhai
Chair-person: Daw Lun

Kipatna Thungen: Pa Kam Mung
Lasakna: EI LEH EI (D Sian Deih Piang, LIAMMA PI TAWH (Do Suan Mang), VANG KHUA ZUATNA (Nuamboih)
Makai thakte Apna: Rev. TN Khupboih
Lasakna: HUNTHAK (D-Thawn), KA VANG KHUA (Siam Mung le alawm), HONG LUNGMUANG SAK (Kimnu)
Ciamnuih: Pa Go Sian Mang
Lasakna: ZUU (Sum Thang), ZO DAMTUI (Piangpu), WHO AM I (Tha-Muan),
Dialogue Tom Lahna: Pa D. Sian Deih Piang & Alawm
ZOGAM AW KEI NANGA (Lianpi), NI KHAT PEUHPEUH CIANG (Lapawl)
Hanthotna: Rev. TN Khupboih
Lasakna: KA ZAI THA (San Lun), ZOGAM LEI HONG PAL DING (E-Thawn leh alawm)
Ciamnuih: Kap Thang & Alawmte
Lasakna: TUA SISAN (Khawmpi), UPNA SUNGAH (Sawm Lian)
Lungdamkohna & Khangham te letsong piakna: Tg. Mungtong, President
Tawpna Thungen: Rev. TN Khupboih

 

USHER: Sum Thang, D Sian Deih Piang, Khawmpi, Kham Khan Mang, Do Tan Len, Cin Lian Dal, Siam Mung, San Lun, MS Niangpi, etc.

Video Camera: Cin Khan Piang, Joseph Mangsen, Mungtong.

Topa thupha tawh ih pawlpi a gualzo hihang. A kuama ciat in thangah in lawp tek dingin hong lamen ing. Hibang aa nopci tak ih bawl theih nangin thatang, sum-le-pai, hunte bei (sumh) aa hong kipia khia khempeuh tung nakpi takin lungdam hong ko nuam ing. Hih Kumcin Khawmpi aa Kizaih VIDEO pen DVD bawl ding a ki hanciam laitak hi. Akua maciat in ngaihsutpiakna tawh hong panpih ciat un. Mai lam ah zong ih kipum khat liai-liai nak leh ki-itna te khang semsem in NA lianpi semzo ding cih kei lametna hi. Topa'n mimal kim thupha hong pia ta hen! Amen.

Itna sungah,
Tg. Mungtong
Thalmual Innkuan MalaysiaTopa in cidamna leh hunpha hong piak leh hong tung ding Sen Kumthak (January 24, 2012) ah Kumcin Khawmpi nasia tak bawl nuam ih hih manin akua mapeuh hun awng (OFF DAY) ala khol ciat dingin ih ki zasak phapha hi. Kumdang te sangin a nopci zaw aa bawl nuam ih hih manin mimal kim in ih kihel ciat ding mawhpuak (tawan) ih nei hi. Hih pawipi in Thalmual vontawi te ki lawmtatna leh ankuang umkhopna ban ah Topa thu sungah kha khanlawhna leh pianthakna ahih ding i thunget hi a, NANG ngiat nong kihel loh apha mawh ahi hi. Malaysia sunga om te bek hilo in gamdang tuamtuam aa om khuapih akua mapeuh zong hong kihel nangun itna lianpi tawh kong sam uh hi.

120111lasinna

Lasinna Video zong hih link  http://goo.gl/FYTNR pan ki enthei dinghi.

Khangnote ki pattahna lam sang ahi music lam leh lasakna te tawh zong hun khat i zat khop theihna dingin January 10, 2012 ni'n PWTC biakinn, Chowkit ah khangno ahi thei tengin lataihna kinei hi. Tumging lam tawh kisai in Tha-Muan (Lead Guitar), D-Thawn (Acoustic Guitar), Thawng Lian (Bass Guitar), E-Thawn (Keyboard), Mungpi (Drum) te ma hong pang ding uh aa, Thalmual Vontawi lia-paal, tangpaal te in phatna late hong zai ziahziah ding uh hi. Tua ban ah Thalmual suan sung pan thugen siam Pastor, Revd, te leh siamna tuamtuam anei te in amau mun ciat panin ma hong pang dinguh ahih manin nasia mahmah ding hi. Thalmual Innkuan Malaysia min tawh ih thoh Tshirt zong anei peuhmah in silh ciat ding hihang.

Hih ni ading zingan (breadfast) aksa cim tawh kisai abei khempeuh ih music makai pipa Thawng Lian in hong sik ding ahih manin lungdam mahmah hang. Tua ban ah sun-an tawh kisai khempeuh zong Pa Kham Suan Khai (apa min Zam Za Kam) in hong vaihawm ding ahih manin nakpi takin lungdam ko hang. Amau hong kipiak khiat nate Topa'n azah tampi in hong thuhsak kik tahen.

Program Time Schedule zong a sawtlo in hong ki khah khia dinga, hunzat dan ding te zong ahoih thei pen dingin ahun zui in hong ki update toto lai ding hi. Hih kumcin khawmpi na pelh khak peuhmah leh hamsia mahmah ding hiteh. Hunla khol in kiging khol in. Thalmual vontawi na hihna hangin kipaak in Topa tung lungdam ko in. Tua in na ma hong vangsak dinga, nang ading thupha hong hi ding hi. Atel siam dingin Topa'n thuphah ong pia ciat tahen!

Na sanggampa,
Tg. Mungtong
TIM President110608piang
Khuapih Sanggamte aw, Hih anuai aa video link na ngaih sak un, atum hita leh asa hita leh khuapih vive hi'n na angtang mahmah ing. Tua na ngawn camera khawng tawh aki zaih bek hilai hi. Siam sa mahmah in nasia kasa mahmah hi. A kihel teng anuai aa bangin amin tawh hong gualsuak ing.

 

  • Pa Dal Sian Deih Piang (Lasa/ apa: Vungh Za Cin)
  • Pa Cin Sian Muang (1st guitar/ apa: Vungh Do Thang)
  • Pa Thawng Lian Mung (2nd guitar/ apa: Khai Za Nang)
  • Pa Thawng Khan Mang (Keyboard/ apa: Thang Khan Pau)
  • Pa En Lam Thawn (Music Incharge/ apa: Zen Khan Cin)
  • Tg. Kham Ngaih Mung (Bass guitar/ apa: Thawng Deih Pau)
  • Tg. Sut Khan Mung (Drum/ apa: Cin Deih Khup)
(April 25-26, 2011, Zomi Adventist Church, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia ah Sia Sawm Sang, Speaker of AWR, makaihna tawh Praise and Worship kibawl sungin asak ahi hi. lungdam!)
Tg. Mungtong


110510muang
Dear Khuapihte,
Topa'n Thalmual Vontawi te hong lamsangin lasa siam, music tumsiam tampi hongpiak sungpan Guitarist, Singer & Composer Muang Muang (son of Vungh Do Thang) in aphuak ladawng khat a video link tawh hongkhah khia ing. Aizawl, Mizogam ah aom sungin lamet lohpi aa a innkuan sungah dongtuahna aphutkhak ciangin lungkia thanem in, a tamlawhna pan hongpiang khia lakhat hi. Music arrangement & lead guitar zong amah mah hi in harmony zong zui kawmlai hi. Lasa pen a U Lasiam Nuamboih (NAMGIMTUI) hi. A Unau un Topa'n hong zatsak manin Thalmual innkuan te'n lungdam, angtang, kipaak mahmah hang!

Q: Na lungsim hong sukhadeuh, khitui luangkhawng a naphuah aom leh nonggen theidia?
A:Topa Muang In, Dahna Khitui, Zeisu hong Nai In, Tunnu' Itna etc.. khumnai lohah "Ka Zuapa" cih te'n kalungsim ongbun mahmah la te hi a, keikia khong ka om ciang hihla te'n hun beisa thute khong ong phawksak in khitui ong luang sak thei zel hi. Kalaphuah atamzaw pen Pasian phatna late hi, motphuah cih omthei kei. Khasiangtho makaihna ngen kawm aa ka puah vive hi zaw hi.

MungtongDear Khuapihte, Dammaw? Ih khuapih tuipih sungpan kha mangthang vei aa Pasian nasem khat ahi Rev. Hang Lian pen Malaysia aom Zomite kiangah Topa thumanpha puak dingin hongzintheih pen angtang mahmah hang. Tua ban ah vontawi sungpan mipil, misiam khat ahi Sia Pau Khan Khai zong azi Niang Sian Nem (NeNem) tawh USA lam zuan kik dingin Malaysia ah hong baang ahih manin amau nupa leh Rev. Hang Lian te kimuhkhopna pen Maw Shan Restaurant, Kuala Lumpur khuapi sungah noptak in ka zang thei uh hi. Holimkhopna hunzat dan leh hong kihel thei teng anuai aa bang ahi hi.

ANI:     October 13, 2011 (Thu)
AMUN: Maw Shan Restaurant, Kuala Lumpur
AHUN: 5:30pm-8:00pm

Hong Kihel Teng:
1. Tg. Mungtong (TIM President)
2. Joseph Mangsen (TIM Secretary)
3. Cin Khan Piang (TIM Tresurer)
4. En Lam Thawn (TIM Assist. Secretary)
5. Rev. TN Khupboih (TIM Advisor)
6. Dong Sian Thawn (TIM Member)
7. Vungh Khawm Thang (TIM Member)
8. Pau Kap Thang (TIM Member)
9. Khup Sian Tuang ((TIM Member)
10. Thang Deih Piang (TIM Member)

111108hanglian

Chair-person Tg. Mungtong in hong sem hi. Amasa in Malaysia aa om khuapih sanggam te leh hong zin Siate kikal khat khit khat ki pulakna (introduce) kinei ciat hi. Rev. Hang Lian in ama nasepna te leh Topa ading a ki piak khiatna thu tampi te hong gen aa zaknop kisa mahmah hi. Amah pen tulaitak Hpa-an khuapi, Kayin State, Myanmar ah AG Church Pastor sem in azi leh atate 3 tawh om hi. Tua ban ah Sia Pau Khai in zong a nuntakna sungah Topa panpihna te asangkahna te tungtawn in hong pulak aa zaknop kisa mahmah hi. Amah pen asuahna Pyidawtha hi'n 1999 kum ihkhua ka vaciah aa kal khat sung bang ka taam cih khawng gen hi. Bangalore, India pan in Master of Theology (M Th) aman ciangin New York City, USA ah LST lam mah tawh master asin laitak ahi hi. Nung kha sungin Kawlgam (pyidawtha) vaciah aa Rev. Tuang Khan Kap tanu nau tumpen Niang Sian Nem tawh pumkhat suahna mopawi vabawl aa tun ahih leh a nih un Malaysia ah USA lam zuan kik nading akisam teng avan laitak ahi hi.

Hih Siapi te nih tawh ih khua ih tui khantohna ding leh ih masuan aa ding a kisam thu-le-la tampi ka kikum thei uh hi. Mai lam ah Thalmual vontawi ten hanciam in gual tung vabang ih tuan detna ding thupi hong phawk sak uh hi. Thalmual Innkuan Malaysia pan Thudotpi Rev. TN Khupboih in zong Siapi hong pai manin anuamna, a angtanna, deihsakna kammal te ban ah hanthotna limci mahmah hong pulak thei ahih manin akua manciat in tha kingah aa, akua mapeuh Thalmual tate kahih mah hampha a kisa kahi uh hi. Alim a-al ahih loh hangin itna lahna in khauhsuai & buhkan, avot cihte tawh ankuang umkhopna zong Rev. TN Khupboih lungdamkoh hehpih phatna tawh ka nei khawm uh hi. Holim khopna nuam lai mahmah napi khua hong zanta ahih manin kikhen hun hong tungta hi. TIM Lutangpi ahi Tg. Mungtawng in lungdamkohna leh mai lam aading TIM masuante pulakna hong nei khit ciangin Rev. Hang Lian in hong kihel khempeuh ading leh TIM masuan khempeuh ading thungetna nasia takin hong neihsak aa, tua khit ciang khat leh khat kileen ki nohset in ka kikhen uh hi.

Thupuak: Tg. Mungtong
Kuala Lumpur, Malaysia110514tualpi
Thalmual khua, Vomgiahbuk akicihna munah khuamite hanciamna tawh bawlung tualpi nopci mahmahkhat kizik khia a, zandeuh in Tualpi honpawi nasiatak in kibawl hi. Tualpi a zaina pen 270x300ft pha in khamtunggam khuaneute lakah anopcipen khatzong hikhathei dinghi. Goal Post dingzong sikkhuammah kiphut hi. Tua Tualpi ah May 13 pan 15 kikalsung Kham leh Zaang ateeng Thalmual Suanlekhakteng Pawlnuam Bawlung kidemna leh Tualpi honpawi kithuah sakin pawi thupi mahmahkhat kipawl cihi.

"Pawlnuam" acihpen Thalmual suanlekhak teng kipawlkhawmin ongpiangkhia Bawlung (tukpeng) kidemna khat ahihi. Akipatcil in Pyidawtha, Kalaymyo, Mainuai cih khuathum ateeng Thalmual suanlekhak teng kidemna hi a, tuapanin Sawbua Yisen leh khamtung Thalmual khua ngiakpanzong ongkihelthei ahih manin khua 5 ongcingto hi. Gamsung leh gampua aom aom Thalmual khuami tengin akisam bangin kivaihawm khawm a, pawisim apai khempeuh an kivak zihziah hi.

Thalmual khua pen nung February 20, 2010 akipan mawtaw tungsuak theita ahih manin, hih Tualpi honpawi ahzong mawtaw tampi tawh kipai ziahziah theipah hi. Akigawm in mawtaw 6 Thalmual khua ah vapai to a, tuatengpen Pa Thangpi (Dyna), Thang Lian Khai (Jeep), Pa Khan Do (Jeep), Pa Lam Tawng (Jeep), Pa Dal Kop Sum (Jeep), Pa Kai Cin Mang (Jeep) cihteng ahihi.

Hih pawi ah akihel miphazah pen 900 valdingin ki lam en a, pawisim vekpi-in annek khopnazong kineithei cihi. Akidem Bawlung Team pen 7 pha a, tuatengpen:

1. Mainuai
2. Kawlpi
3. Tedim
4. Taakzang (a)
5. Taakzang (b)
6. Vomgiahbuuk (a)
7. Vomgiahbuuk (b)
cihteng ahihi. Hih atung ateng lakpan Kawlpi Team in akhatna ngah a, anihna Tedim, athumna Vomgiahbuk (a) te'n ngah hi.

Thalmual khua pen Tedim Myone sungah omin, Thalmual khua nisuahna lamah Tuithang, Tungzang khuate omhi. Leilu lamah Buanli khua oma, nitumna lamah Dampi khua omhi. Leitaw lamah Phaiza, Muallum, Cingpikot khuate omhi.THALMUAL KHUASAT MATHU
Thalmualkhua a kisat ma-in Thalmual khuatungzang acihna teng ah, Meiteigam lam pan ong pai Vaipheite natengngei zo a , bang hunin, bang tanvei, koipan ongpai, koilam zuanin lal khiakik uh cih kithei lo hi. A hih hangin Vaiphei te'n Thalmual khua anusiat na uh, ahausapa' inn ah Thalmual sawmlen' ci-in giak khawm uh a, sawmgiak teng gal te'n that khin ahih manin, teeng zo nawn lo uh hi. Tua thu tawh kisai la na phuak uh a :

"Khamtaang agiak maimit sing,
zuang thomawh e, a tu’n siang zong man lo-in, khai mu'n tuah ee"  
ki-ci hi. Ref:(KNACK Golden Jubilee Thalmual 1980)

THALMUAL GAM SAT NADINGIN GAM TUAMTUAM TUNG MASA
Thalmualkhua aki sat theih nadingin Pu le Pa te'n gam tuamtuam ah valal kawikawi masa uha, atawpna ah anuai a thu 3 te siksan in gam le lei nazong kawikawi uha tua ciangin Thalmualkhua satin nateeng thei pan uh  hi.

1. PU ZUAN LAM KHAN LAI THU: Pu Zuan Lam khanlai a agam tatna thute panin, Gualnamte liana ,aom laitak, vaihawm lian ahi Vung Vial le Hen Mang te na hi uh hi. Tua tegelin amau ut thutawh khua mite zawhthawh bawlin vokno dawng le nau zuha zong to in amawk nek nek sak uh hi.

Tua hun laitak Zuan Lam lo khomi annek tuidawn pataulo, khawhsa kham mahmah khat ahi hi. Tua ciangin Saizang khua Vaipi galin sim hi. Tua asim ciangin Zuan Lam in, "nau zuha-um natup bangun tumun, Vokno gual nadawh bangun dokun, Vung Vial aw, Hen khua Mang aw, tu in i khua gal-in ong sim gawp hi," ci-in a kiko hi. Tua ciangin Saizang galin simgawp a, mihing sisan, Sialtang lui ban hi. Mihing ngawng kitan na bekbek Tualtungte kongkan suang khut tal tanding kuaksuk hi. Tua ciangin Pu Zuan Lam suakta a, Mualbeem beel dingin a pai hi. A pailai takin Mualbeem khuataw a tun ciangin tawkpi nuai khatah Teizang papi khattawh kituakin thu a dot leh, tuapa in Khan Thuam pilpen in, Kaih Mang haupen hi a ci  hi. A cih ciangin Pu Zuan Lam in," Kei, sum le pai lamsang a lung mang hilo a, apil pen thu ngaih sun penin kei honggumzo ding a hihteh," ci-in Khan Thuam kiangah pai hi.

Tua ciangin Teizang Vai pi'n sima, Khan Thuam zong galte delh dingin akuan hi. Pu Zuan Lam pen numei naupang te keem ding in inn angak sak hi. Khan Thuam galdelh ong tun’ ciangin Zuan Lam in nadawn a ,Khan Thuam in thu adong hi. Zuan Lam in," Kapi pen dak pi kenheng ah na bukpih ingin nau na suak zo ung, nau pen pasal hi, i dak pen Zangzawl khautaw  linghiang ah naseel ing pu aw," acih ciangin Khan Thuam nuam luain " adak nuam dak hen la, napi nasuah taksak nuam mahmah hang," a ci hi.

Tua khit ciangin  Khan Thuam Gui te'n asawm leuleu hi. Tua ciangin Phaileng ah Vokpi khat ban uha, thu aciam uh hi.

A thu ciampihte:
1). Khan Thuam
2). Khan Lam
3). Zuan Lam
4). Kaih Lun tua teng tawh thu khotakin aciam uh hi.

Guite in Khan Thuam athah ding lau ahih manin Khan Thuam in Darlang bel hi. Zuan Lam leh Kaih Lun in Maalgam beel hi. A thu ciamna in,” A pau zo zawzaw i omleh ki en ni, ci-in thu ciam uh hi. Darlang  te-in Khan Thuam leh Khan Lam na hi'n zo-uh ahih manin  Mualbeem khua sat sak kik hi. Asat khit ciangin Zuan Lam leh Kaih Lun in kamei khutna mulo hiam, ci-in Sing lutawng a khak to hi. Tua ciangin Zuan Lam leh Kaih Lun in i ciamsa hi-ci in Simtual ah a ciah uh hi. Kaih Lun Mualbeem tung a , Zuan Lam Saizang a tung hi.

2. SAIZANG PAN PU ZUAN LAM VALVUM  KHUA TUNG
Pu Zuan Lam Saizang khua ong tu'n khit ciangin Khan Thuam tapa in Zuan Lam Valvuum khua AD 1880 kumin sat sak hi. Zuan Lam in Valvuum khua asaat khit ciangin Kaih Lun ta Khup Pau (Sukte) kongliang nang dingin ala hi. Tua bang a, alak buang ci-in Pu Zuan Lam leh Pu Sut Pau in Vai ahawm sak uh hi.

Tua lai takin Guite Kam Pau in Za Tual lawmkawi a , Khup Pau sila dingin atup ciangin Za Tual tungah khasiain Khup Pau Kapteel a Thuam Thawng  beel-in a pai hi.

3. VALVUM LEH KAPTEEL KHUA AH PU GO DAM ATUNNA LE “PU GO DAM TANGTHU TOMKIM”: Valvuum khua Pu Zuan Lam tapa Pu Go Dam te ong khang uha, innmun logam khawh le tuk, khawi le gulhte hau mahmah in a om laiun, nuamsa, cithei, kiveek leh pil mahmah  ahih manin Khaanglui sum, beel, khibah, taubulh te zong hau mahmah uh hi. Pu Go Dam pen mi cimawhte ahuh akhual mahmah nuam khat a citak mahmah khat ahih manin mun tuamtuam a sal ( or) Gualte (Slave) a kikhawi, a kizuakte, heh pih huai sa-in apai pai na a lallal na peuh ah tua Gualte (Alients) lei kawikawi in akhawi peekpaak hi

KAPTEL KHUA AH PU GO DAM TUNG
Pu Go Dam pen tua hun laitakin nuam sa mahmah in om hi a annek tuidawn asap sial a atai detna hi napi in, Tedim Pa Khua Cin in Pu Go Dam khasia sak kha ahih manin Khua Cin tai sanin Kapteel khua ah alal hi.

Pu Go Dam Kapteel khua atun ciangin Khup Pau tawh Kapteel khua Upa vaihawm suaksak uh a, tua hunlai kapteel khuapen Falam Ukpi te Uk na sung ahih manin Behiang kum a, Falam Ukpite Sial khat ta a kilut denpen, Pu Go Dam vaihawm siam natawh Vok tuk 3 khatin ana maivil zo hi. Pu Go Damte Kapteel khua ah Upa vaihawm lian in kum tampi sung nateng uh hi.


THALMUAL KHUASATNA
(Naulakbehte tangthusungpan U Sian Za Nang ong puak na banghi)
1. Pu Gualnam suan Pu Eng Ngul le anaupa Pu Lam Phung te Unau makai in, Kaptel, Hiangawn, Valvum, khua te tawn in, a Muallum khua ah alawmte ahi, Pu Lam Nek, Pu Vum Pau, Pu Lam Phung, Pu Dam Tun te ki kuppih in Thalmual gam Pu ConBik Falam Ukpi pa tung ah Dangka Rs. 590/- bei ngiatin va lei uh a, na tengthei uh hi.

Thalmual ten' khit Pu Eng Ngul in zong gamthak leithak ahih ban ah gal le sa dal nading, ci-in thaulawng 10 bawlin zang hi. Ukpi ten' zong thau aneih lam, mipawl khatten ‘ heksim ahih manin Ukpi ConBik in samsak a, Falam apai  ciangin atu pa Pu Dam Tun lung himawhin zui hi. Mi tampi zuih ding Ukpi pan khaam ta leh Pu Dam Tun in Pu Eng Ngul thahdan ngah kha ding patau mahmah a it lua ahih manin zui sim veve hi.

ALA PHUAHTE:
1.(aa).Puvon sanggah khua ka tuah nan, Vaimang kankong hong ing e,
(bb).Vaimang kankong ka honna zualam teng aw, hamtaang bang khot zo ing e,
2.(aa).Sonmom tawh pai bangkop ing e, melmak vaimang va biang e,
(bb).Melmak vaimang ka biak lai-in, simlei muikhua zing bang e, (A tupa Pu Dam Tun aphuah na:)

Falam Ukpi ten' thu sitta, "Bang ding a thau lawng 10 nei napi ci'n lawng 8 bek ong ap na hia? a cih ciangin, Pu Eng Ngul in, "Topa aw, Thalmual khua sat khuan ong pia hilo na hiam? Lungdam mahmah hiung. Gam thak, leithak, khua satthak ahih manin, kiim le paam ah gal le sa, tual le gal ki tel kei leh, hih ka khuasat pih, kakhua katuite, thau tawh tei tawh huut loh pahmawhding ahih manin, thau lawng 10 lak ah lawng 2 ong ap kei mah ing," acih ciangin, Ukpi pan' pil mahmah teh siam mahmah teh, khuasat khua phut makai cih ciangin lum le tei thau lawng te ineih kulmah hi, ci-in a Ukpipa lungdam mahmah a,” Eng Ngul aw ci-in khuasat ciaptehna dingin Khanglui van Dakbu, daktalte,Zamte, letsong in pia zawlai hi. "Hamtang bang khot zo ing a cih na ahi hi."

2. Pu Dam Tun, Hiangawn khua Pu Eng Ngul in asat cil lai in "Valzang" acih na ah tengsak uh hi. Tua Hiangawn khua ah aten' lai un Pu Eng Ngul in Sa lian bet sawm a, atu te teng Dam Tun, Sun Mang, Dam Zuan, Lam Phung, zawn a, Kaile zang acih na ah atun uh ciangin an huan sak hi. Pu Eng Ngul te tua munpan Salian sapel ding in vakuan khia uh a, Pu Dam Tun le tu te tengin zui khin ahih manin, Pu Lam Phung giahphual ngak kawm an huan kawm aom laitak, agiah phual geiah Saikhaat pikhat ong pai laizang in, amuh ciangin, "Ka U Eng Ngul hih sai kapsak nuam siing”, acih leh amah om lopi nang kapve ci in Sun Mang in sawl a, Pu Lam Phung in zong tua sai kapkap ta leh taituan lo banah guah zuk acih in zungek ngek laizang hi. Banghang hiam cih le tua sai in vaang neilua hi. Asawtna ciangin tua sai ong tuksam in tua ciangin atupa Pu Dam Tun in sai hanla sa in, thaulawn in nuam mahmah uh hi. Tua saipen akhaat hi in saiha na sau mahmah hi. Tua hun laipen Thalmual khuasat mapek hi a, Kaptel gamsung suak ci, hiding hi-ven, Kaptel Thuam Thawng in atheih ciangin, siah le kaih tangin ci-in lak sak mikmek hi. Pu Lam Phung zi Pi Ning Khawk zong khasia lua ahih manin, kapkap liang a, laa khat naphuak hi:

(aa). Phung tawh ciam lo, son tawh ciam ing, Huisai ka siang, ah mung e,
(bb). Son sinlai khuai, hang hiam aw, Von banzal tawi ding hiam aw,
(hih lapen Hiangawn khua a om   laiuh ahi hi.)

3. Hun te ong pai toto, Kaptel te'n tua saiha 'Mangte' ong piading hi ung ci-in Kawlzang pan ong paito Thangmual ah Mangvom na kaplum uh a, To Kumpi te in heh mahmah ahih manin Kaptel khua mei tawh haltum gawpsak hi. Tua thusia te huhau Kaptel gam, Hiangawn gam sung khongteng launa atuam tuam atam  laitak tawh, atung a Pu Eng Ngul te Unau hong ki kumin Hiangawn pan Muallum, Muallum pan Thalmual gam a  muh ciangin hoih lua an kihau ding cih upna tawh, Falam Ukpi te tung ah lutngiat in Dangka Rs.690/- tawh alei ngiat uh ciangin tuni dongin Thalmual khuami tangpi tangta nuamtak a ki tengthei ahih na Pu te tungah ko a atu te ongkhual na te tuni dongin atu ata sawnsawn te dongin ka ciapteh, ka khang tangthu uh ahi hi.

(Laipuak Pa Sian Za Nang ong puak bang aki at hi)

Dr.Thawng Khan Pau
GPO Box 418
Yangon, Union of Myanmar 
תקנון האתר / site terms   |  אתר מאמרים חדש: triger |  אתר עצומות חדש: petitions